Oreto Mia Gothika

 

 
 
 
Charismatic's Dixie Belle

vWD clear.  

 
 
 
Oreto Mia Desideria

HD-A, vWD clear.  

 
 
 
Charismatic's Raven Moon

vWD clear.  

 
 
 
Charismatic's Lively Lady

AKC WS43298614,   vWD clear

 
 
 
Charismatic's Fiona

AKC WS38960501, vWD clear.  

 
 
 
Zandra Betelges (Retired)

AKC WS47140702, vWD carrier.  

 
 
 

Charismatic's Ruby (Retired)

AKC WS40671901  

 
 
 
Petra Betelges

AKC WS36083901, vWD-clear, HD-A

 
 
 
Charismatic's Zelda

AKC WS21601009, vWD-clear

 
 
 
Tanita v Dunav Stam

AKC WS11235701

 
 
 
Ebony Betelges

AKC WS15502501, vWD clear, HD-B

 
 
 
Charismatic's Pretty Baby

AKC WS15745120, vWD carrier

 
 
 
Amanda Ami De Galius

AKC WS15502701, OFA Good